Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

Weboldal: www.jeckelszter.hu (a továbbiakban: „honlap”) Üzemeltető:

Adatronika Bt. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
Székhely: 2081 Piliscsaba, Bartók Béla u. 19.
Cégjegyzékszáma: 13 06 057136.
Adószáma: 22288150-1-13

II. A szolgáltatás igénybevevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya: A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapon aktuálisan található könyv (a továbbiakban: „termék”), melyre a szolgáltató megrendelést vesz fel. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés napjától számított 7 munkanapon belül leszállítja a megrendelő által megadott szállítási címre. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándék termékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A megrendelés: A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: Postázási név, utca, házszám, város, irányítószám.

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére online bankkártyás fizetés útján van lehetőség. Az online bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt. rendszerén keresztül zajlik. (CIB Bank Zrt., 1027 Budapest, Medve utca 4-14.; 1537 Pf. 394.; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 ) 

Belföldi megrendelés és kiszállítás esetén a futárszolgálat díját az adott termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet a Megrendelő a termék vételárával együtt megfizet. A termék megvásárlásról szóló számlát Megrendelő elektronikusan kapja meg a megadott email címre küldve. Az árak forintban értendők, Áfa-mentesek. Külföldi megrendelésre és külföldi kiszállításra a kizárólag külön írásbeli (e-mailes) egyeztetést követően van lehetőség. Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt tájékozódhat. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon található leírás tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelés napjától számított 7 munkanapon belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

IV. Elállás, felelősség

Elállás: A megrendelőt a termék átvételétől számított 14 napon belül feltétlen, korlátlan elállási jog illeti meg Az előzőekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Felelősség: Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja

megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftver hibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

V. Jogi nyilatkozat

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható. A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

VI. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott, de a jogviszonyt érintő további lényeges kérdésekben a hatályos magyar jogszabályi előírásokon túl a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatának előírásai az irányadóak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között:

 

info@jeckelszter.hu

2081 Piliscsaba, Bartók Béla u. 19.

+36-20-341-3476

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.; levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Hatályos: 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.